Skip to main content

Infosüsteemi detailvaade

Kui RIHA kataloogis avanenud infosüsteemide loetelus klõpsata infosüsteemi nimel või lühinimel, avaneb infosüsteemi detailvaade, mille koosseis sõltub sellest, kas kasutaja on süsteemi sisse loginud või mitte. Sisseloginud kasutaja puhul sõltub avanev detailvaade veel sellest, kas kasutajal on täiendavaid õigusi (kirjeldaja, hindaja). Siit saab lugeda kuidas kirjeldaja õigust saada.

Järgneval kahel joonisel on visualiseeritud erinevate kasutajarollide vaateid infosüsteemi detailvaates.

Infosüsteemi detailvaade autentimata ja autenditud kasutajale

Infosüsteemi detailvaade hindajale ja kirjeldajale

Infosüsteemi detailvaates on andmed struktureeritud plokkidesse, et tagada parem ülevaade olemasolevatest andmetest.

Kasutajale, kes ei ole konkreetse infosüsteemi kirjeldaja õigustega, kuvatakse ainult need plokid, kuhu on andmeid ka sisestatud, ilma andmeteta tühje plokke ei kuvata. Kirjeldaja õigustega kasutajale kuvatakse igal juhul kõik infosüsteemi plokid ning iga ploki päises ka nupp selle ploki andmete kirjeldamiseks ja muutmiseks.

Infosüsteemi üldandmete plokk annab ülevaate infosüsteemi eesmärgist, staatusest (asutamisel, kasutuses, lõpetatud) koos kooskõlastamise staatusega (kooskõlastatud, kooskõlastamata, registreeritud), arenduse staatusest, põhilistest märksõnadest. Märksõnale klikkides sooritatakse RIHA kataloogist vastava märksõnaga otsing, võimaldades kiirelt leida sarnase märksõnaga infosüsteeme. Lisaks on selles plokis kirjas infosüsteemi omaniku nimi, avaliku kasutajaliidese aadress (juhul, kui on) ning infosüsteemi kirjeldavate andmete viimase muutmise kuupäev. Infosüsteemide puhul, mis kasutavad standardlahendusi, näidatakse siin ka erisusi kasutatavast standardlahendusest. Kui infosüsteemi on muudetud hiljuti, siis on suurem tõenäosus, et RIHA-s olevad andmed on ajakohased. Samas tuleb arvestada, et uuendamise kuupäev muutub ka mistahes pisiuuenduse tegemisel.

Kooskõlastamise staatust näidatakse vastavalt sellele, millisele etapile on positiivne otsus kõige viimasena saadud. Infosüsteemi detailvaates kuvatakse infosüsteemi staatuse juures, kas see etapp on saanud ka kooskõlastuse. Näiteks kui infosüsteem on kasutusel, kuid kasutusele võtmise kooskõlastamist positiivselt läbitud ei ole, siis kuvatakse seda punaselt. Kui kooskõlastus on saadud vastavalt infosüsteemi staatusele, siis kuvatakse seda roheliselt ning näidatakse ka kuupäeva, millal selle etapi kooskõlastamine saadi.

                              

Hindajate tagasiside plokk koondab endas infosüsteemi aktiivsete ja ka juba lahendatud probleemide kirjeldusi. Kõik riigi infosüsteemi kuuluvad andmekogud peavad läbima enne nende asutamist, kasutusele võttu, andmekoosseisu muutmist või lõpetamist kooskõlastamise, et kontrollida nende vastavust õigusaktide kehtestatud nõuetele. Kooskõlastamise käigus vaatavad erinevad asutused infosüsteemi kohta RIHA-sse esitatud andmed üle ning juhul, kui esineb puudujääke nõuetele vastavuses, kirjeldatakse hindajate poolt tuvastatud ja lahendamist vajavad probleemid tagasiside plokis. Sealsamas saab infosüsteemi omanik esitada ka omapoolsed selgitused ja täpsustused.

Infosüsteemi kasutusele võtmine on lubatud, kui tema kohta on RIHA-s infosüsteemi üldkirjelduse plokis staatuseks „kasutusel“ koos märkega „kooskõlastatud“ või „registreeritud“.

Arutelude pealkirjad on nähtavad kõigile RIHA kasutajatele (ka neile, kes ei ole sisse loginud), arutelude sisu on nähtav ainult infosüsteemi kirjeldaja või hindaja õigusi omavatele kasutajatele.

Andmete plokk sisaldab infot, milliseid andmeid infosüsteem (andmekogu) enda sees kogub ja haldab. Infosüsteemi andmed jagunevad põhi- ja lisaandmeteks. 

  • Põhiandmed on infosüsteemi unikaalsed andmed, mille kogumine just selles infosüsteemis on seadusega sätestatud. Teised infosüsteemid enam samu andmeid koguda ei tohi, vaid peavad juba kogutud andmeid kasutama üle X-tee sellest infosüsteemist, kus need andmed on kogutud põhiandmetena.
  • Infosüsteemi lisaandmed on kõik muud andmeväljad, mis on infosüsteemi töötamiseks vajalikud, sh kolmandatest infosüsteemidest saadud andmed.

RIHA-s on andmed jagatud samuti kaheks: infosüsteemis kogutavad põhiandmed ning eraldi failina detailne andmekoosseis. Põhiandmetena on kirjeldatud kuni 10 objekti, milliseid põhiandmeid infosüsteemis kogutakse, andes nii kiire ülevaate, milliseid unikaalseid andmeid on võimalik infosüsteemist saada. Infosüsteemi täielik andmekoosseis, mis sisaldab nii põhi- kui ka lisaandmeid, esitatakse eraldi failina. Detailses andmekoosseisus peab olema ka näha, millistest infosüsteemidest lisaandmeid saadakse.

Dokumentatsiooni plokki pannakse kirja infosüsteemi tehniline kirjeldus, arhitektuuridokument, kasutatavad klassifikaatorid (viidetena vanas RIHA-s kirjeldatud klassifikaatoritele) ning muud teistele jagamiseks mõeldud dokumendid (liidestamise juhend, teenuste kirjeldus, kasutusjuhendid jms). 

Failidel võib olla juurdepääsupiirang – sel juhul saavad vastavat faili avada ainult infosüsteemi omanik ja RIHA hindajad.

Õigusaktide plokis näidatakse infosüsteemi loomise õiguslikud alused, viidetena õigusaktidele. Õigusaktid failidena on lisatud dokumentatsiooni plokki.

Turvalisuse plokis kirjeldatase infosüsteemi turvameetmete rakendatust: turvaosaklasside väärtused ning viimase auditeerimise kuupäev ja saadud hinnang. Auditeerimise info ei ole avalik, see on nähtav ainult infosüsteemi omanikule ja RIHA hindajatele.

Kontaktide plokis on toodud infosüsteemi haldavate ja/või arendavate kontaktisikute nimed ja e-posti aadressid, mille kaudu on vajadusel võimalik täpsemaid küsimusi esitada. Infosüsteemi kontaktid on nähtavad vaid sisselogitud kasutajatele.

Seosed süsteemidega kirjeldab vaatlusaluse infosüsteemi seoseid teiste infosüsteemidega, et tuua välja infosüsteemi ülem- ja alamsüsteemid ning standardlahenduse kasutamine. Kui infosüsteemi kirjeldusse on lisatud seos mõne teise infosüsteemiga, tekib mõlema süsteemi kirjeldusse vastav link, millel klikkides saab liikuda otse seotud infosüsteemi detailvaatesse. Samas kuvatakse ka see kas seotud süsteem on kasutusel või mitte.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.