Infosüsteemi üldkirjelduse muutmiseks avaneb vorm, mille kaudu saab teha järgmisi muudatusi.

Infosüsteemi nime ja lühinime on siin veel võimalik korrigeerida, samas tasub arvestada, et kuna lühinime kasutatakse näiteks URL-ides, siis võivad lühinime muutmise järel lakata töötamast lingid, mis varasemalt viitasid kirjeldatavale infosüsteemile. Seepärast võib olla otstarbekas kasutada niisugust URL-i, milles infosüsteemi lühinimi on asendatud konkreetse infosüsteemi UUID-ga (Universally unique identifier), näiteks RIHA kirjeldusele saab viidata universaalse lingiga https://www.riha.ee/Infosüsteemid/Vaata/f02f1ecd-9662-eedc-c9e2-d2cfd71a0606. Infosüsteemi UUID-d on võimalik vaadata infosüsteemi masinkirjeldusest (JSON struktuurist).

Infosüsteemi staatus võib omada väärtusi asutamisel, kasutusel või lõpetatud, andes nii informatsiooni süsteemi elutsükli kohta. Kui infosüsteemi staatuseks on märgitud kasutusel, tuleb lisada ka kasutusele võtmise kuupäev.

Infosüsteemi staatuseks märgitakse asutamisel, kui tegemist on uue, alles loomise etapis oleva lahendusega. Kui infosüsteemi arendusega ollakse jõudmas nii kaugele, et ollakse valmis seda kasutusele võtma, tuleb eelnevalt RIHA-s taotleda kasutuselevõtmise kooskõlastus. Alles pärast seda, kui kasutuselevõtmine on kooskõlastatud, tohib hakata infosüsteemi kasutama ning siis tuleb muuta ka RIHA-s infosüsteemi staatus, märkides uueks staatuseks kasutusel. Kuna ka infosüsteemi lõpetamine nõuab eelnevalt RIHA-s kooskõlastamist, siis staatuse lõpetatud tohib infosüsteemile märkida alles siis, kui lõpetamine on ka RIHA-s kooskõlastatud.

Infosüsteemi arenduse staatus kirjeldab, kas infosüsteem on aktiivses arenduses (jah/ei). Aktiivses arenduses olevatele infosüsteemidele tulevad juurde lisandused ja muudatused, seetõttu võivad ka RIHA-s olevad andmed lähiajal muutuda. Infosüsteemi omanikuna tuleks jälgida, et arenduse staatuse märge oleks ajakohane, näiteks kui plaanitakse andmekoosseisu muutmist või tehakse muid täiendavaid arendustöid.

Infosüsteemi märksõnad võimaldavad saada kiiret ülevaadet, millisesse valdkonda infosüsteem kuulub või millist tüüpi infosüsteemiga on tegu, võimaldades sarnaseid infosüsteeme kiirelt märksõna alusel leida. Märksõnade lisamiseks tuleb iga märksõna sisestamise järel vajutada Enter-klahvi. Märksõna eemaldamiseks saab vajutada märksõna järel oleval ristiga nupul.

NB! Märksõna standardlahendus on lubatud lisada vaid standardlahendustele Vabariigi Valitsuse 28.02.2008 määruse nr 58 "Riigi infosüsteemi haldussüsteem" § 4 lg-e 5 tähenduses. Teisisõnu, standardlahenduse kasutamisel sellist märksõna lisada pole lubatud.

Infosüsteemi omanik (õiguslikus määratluses – vastutav töötleja, AvTS §434 lg 1) on määratletud automaatselt selle alusel, missuguse asutuse kirjeldaja rollis vastav infosüsteemi kirje RIHA-sse loodi. Kui infosüsteemi kirjeldajal on kirjeldamise õigus mitmes asutuses ning uue süsteemi kirjeldamist alustati ekslikult vale asutuse alt, siis omaniku muutmiseks (või üldse infosüsteemi kirjelduse kustutamiseks – juhul kui lisati juba uus kirjeldus õige asutuse alt) tuleb saata vabas vormis e-kiri RIA kasutajatoele. Infosüsteemi omanik hoolitseb selle eest, et infosüsteemi kirjeldus oleks RIHA-s aja- ja asjakohane.

NB! Kui infosüsteemi omanik muutub, tuleb RIHAs omaniku vahetamiseks kirjutada RIA kasutajatoele.

Avalik kasutajaliides tuleb märkida juhul, kui infosüsteemil on avalik kasutajaliides – siis on võimalik lisatud lingilt seda vaadata.

X-tee staatus – võimaldab näidata, kas infosüsteem on või kavatsetakse liidestada X-teega. Kui infosüsteem on plaanis X-teega liidestada, tuleb vastav märge teha RIHA-s enne kooskõlastuse küsimist. Liidestatuse olemasolul märkida ka vastav kuupäev.

Andmete uuendamise kuupäev – fikseeritakse automaatselt. Näitab kuupäevaliselt, millal viimati infosüsteemi üldkirjeldust, andmeid, dokumente, õigusakte, turvalisuse infot, seoste andmeid või kontakte muudeti. Kui infosüsteemi on muudetud hiljuti, siis on suurem tõenäosus, et RIHA-s olevad andmed on ajakohased. Samas tuleb arvestada, et uuendamise kuupäev muutub ka mistahes pisiuuenduse tegemisel.