Skip to main content

Riigi infosüsteem

Riigi infosüsteemi kuuluvad 

 • andmekogud, mis on infosüsteemi andmevahetuskihiga liitunud ja riigi infosüsteemi haldussüsteemis registreeritud ning
 • andmekogude pidamist kindlustavad süsteemid.

Andmekogu on

 • riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum,
 • mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

Andmekogu asutatakse seadusega või selle alusel antud õigusaktiga.  Keelatud on asutada ühtede ja samade andmete kogumiseks eraldi andmekogusid. Enne andmekogu asutamist, andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist, andmekogu kasutusele võtmist või andmekogu lõpetamist kooskõlastatakse andmekogu tehniline dokumentatsioon 

 • Riigi Infosüsteemi Ametiga, 
 • Andmekaitse Inspektsiooniga, 
 • Statistikaametiga,
 • Maa-ametiga ja 
 • Rahvusarhiiviga

Ainult organisatsiooni sisemise töökorralduse vajadusteks või asutustevaheliseks dokumentide menetlemiseks peetavat ja riigi infosüsteemi mittekuuluvat andmekogu ei pea kooskõlastama, küll aga registreerima niisuguse andmekogu kasutamise riigi infosüsteemi haldussüsteemis.

Riigi infosüsteemi kindlustavateks süsteemideks on

 • klassifikaatorite süsteem – liigitab andmeid nii, et need oleks ühtselt mõistetavad riigi infosüsteemi kõikidele osalistele;
 • geodeetiline süsteem – määratleb riigi infosüsteemis kasutatavatele geodeetilistele andmetele ühtse käsitluse;
 • aadressiandmete süsteem – keskne süsteem, mille kaudu hallatakse üleriigiliselt kõiki aadressiandmeid;
 • infosüsteemide turvameetmete süsteem – aitab tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisuse;
 • infosüsteemide andmevahetuskiht – turvaline keskkond, mille vahendusel suhtlevad omavahel Eesti riigi põhilised andmekogud ja registrid;
 • riigi infosüsteemi haldussüsteem – riigi infosüsteemi terviklik ja üksikasjalik kaardistus.

Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide kasutamine on kohustuslik kõigi riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogude pidamisel (v.a seaduses kehtestatud erandid).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.