Skip to main content

REST päringud testimiseks


Siin lehel on kirjeldatud ja lahti seletatud mõned näidispäringud. Neid päringuid saab kasutada enda turvaserveri ja teise X-tee liikme turvaserveri andmevahetuse kontrollimiseks. Kui vastuseks ei ole veateade, siis andmevahetus õnnestus ning kahe turvaserveri vaheline suhtlus toimis.

NB: Näidispäringud tuleb kohandada enda asutuse ja andmevahetus partneri infoga!

Päringu käivitamine

Päringut saate turvaserveri käsurealt käivitada järgmise käsuga:

CODE
curl -H "accept: application/json" -H "X-Road-Client:INSTANCE/CLASS1/MEMBER1/SUBSYSTEM1" "https://SECURITYSERVER:443/r1/INSTANCE/CLASS2/MEMBER2/SUBSYSTEM2/listMethods" [--cert cert.crt --key cert.key --insecure]*

*Parameetrid rakenduse ja turvaserveri vahelise ühenduse turvamiseks kasutades näiteks self-signed sertifikaati: 
https://abi.ria.ee/xtee/turvaserveri-ja-rakenduse-vahelise-uhenduse-turvam

Muutujate kirjeldused: 

  • INSTANCE(KESKKOND) - siia kirjutage keskkond kus teie turvaserver asub, kas ee-dev, ee-test või EE

  • CLASS1(ENDA_MEMBER_CLASS) - siia kirjutage enda asutuse member class väärtus - COM, GOV, NGO või NEE

  • MEMBER1(ENDA_MEMBER_CODE) - siia kirjutage enda asutuse member code väärtus. Eesti äriregistris registreeritud asutuste puhul on selleks asutuse registrikood.

  • SUBSYSTEM1(ENDA_SUBSYSTEM_CODE ) - siia kirjutage enda alamsüsteemi subsystem code väärtus, millega päringut teete. Alamsüsteem peab olema 'registered' staatuses.

  • SECURITYSERVER(TURVASERVER) asemel kirjutage enda turvaserveri sisemine aadress, mille pihta enda infosüsteemist päringu saadate.

Teise osapoole info: 

  • INSTANCE(KESKKOND) - siia kirjutage kas ee-dev, ee-test või EE (tõstutundlik). Peab klappima teie turvaserveri keskkonnaga!

  • CLASS2(PARTNERI_MEMBER_CLASS) - siia kirjutage teenuspakkuja asutuse member class väärtus, kas COM, GOV, NGO või NEE

  • MEMBER2(PARTNERI_MEMBER_CODE) - siia kirjutage teenuspakkuja asutuse member code väärtus. Eesti äriregistris registreeritud asutuste puhul on selleks asutuse registrikood.

  • SUBSYSTEM2(PARTNERI_SUBSYSTEM_CODE) - siia kirjutage teenuspakkuja alamsüsteemi subsystem code väärtus, mis pakub andmeteenuseid. NB: Päringu õnnestumiseks peab teenuspakkuja olema andnud Teie alamsüsteemile ligipääsu enda teenustele

TEENUS - siia kirjutage teenuse kood, mida soovite pärida. Antud näiteks on selles listMethods

Päringu tegemiseks võite ka näiteks SoapUI'd kasutada ning sellega turvaserveri pihta päringut saata.

Kasulikud metateenused on listMethods ja allowedMethods. ListMethods tagastab listi turvaserveri poolt pakutavatest teenustest. AllowedMethods tagastab listi teenustest mille puhul on antud teile kasutusõigus.

Juhend teenuste kasutusõiguste tellimiseks: https://abi.ria.ee/xtee/andmeteenusele-ligipaasu-taotlemine

OpenAPI küsimine: 

CODE
curl -H "accept: application/json" -H "X-Road-Client:INSTANCE/CLASS1/MEMBER1/SUBSYSTEM1" 
"https://SECURITYSERVER:443/r1/INSTANCE/CLASS2/MEMBER2/SUBSYSTEM2/getOpenAPI?serviceCode=<TEENUSE_KOOD>"


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.