Skip to main content

Teenuste vahendamine

Andmeteenuse vahendaja X-tee liikmena, loob enda asutuse välistele isikutele (eraisik, asutus) jaoks võimaluse (nt veebiportaal),
mille kaudu saab tarbida teiste X-tee liikmete poolt pakutavaid andmeteenuseid.

Näide: Riigiportaal

Paljudel ettevõtetel ega asutustel (riigiportaalipuhul ka kodanikel) ei ole oma infosüsteemi, mida X-teel suhtlema panna. Loodud on Riigiportaal, mis võimaldab kodanikel ja ettevõtete esindajatel kasutada X-tee teenuseid. Riigiportaal (kui Riigi Infosüsteemi Ameti poolt peetav X-tee alamsüsteem) on X-tee teenuste vahendaja. Asutused, kes on avanud oma teenused riigiportaalile on teinud seda eesmärgil, et neid teenuseid saaksid kasutada riigiportaali kliendid (kodanikud ja ettevõtjate esindajad).

Vahendamist võib kaaluda ka olukorras, kus ettevõte kasutab mõnda andmevahetuse moodust, mille puhul X-tee liidestuime otse ettevõtjale on keerukas. Näiteks kasutab ettevõte mõnda teist protokolli (näiteks REST) või andmete vormingut (näiteks EDI). Sellisel juhul võib vahendusteenus endas sisaldada andmete teisendamist X-tee jaoks sobivale kujule. Näiteks ettevõtte ja vahendaja vaheline suhtlus toimub JSON-vormingut kasutades ning vahendaja ja X-tee vaheline suhtlus toimub vastavalt X-tee protokollile.


Näide: raamatupidamise standardlahendus

EMTA pakub ettevõtetele X-teel andmeteenuseid, et esitada tarvilike deklaratsioone. Ettevõte kasutab teenuspõhist raamatupidamise tarkvara (SaaS). Otstarbekas on, et raamatupidamise tarkvara teenuse osutaja liitub X-teega andmeteenuste vahendajana, ning edastab oma klientide deklaratsioonide andmed EMTAle kasutades X-tee andmeteenuseid. 


Näide: TEHIK MISP vahendus

Paljude raviasutuste ja apteekide jaoks on X-tee liitumine raskelt realiseeritav. Neile pakub X-tee vahenduse teenust TEHIK, kes on lahendanud ära oma klientide autentimise ja turvalise andmevahetuse kanali loomise kasutades MISP lahendust, mis võimaldab teha üle turvalise kanali päringuid otse raviasutuse või apteegi töölaua rakendusest. Raviasutused ega apteegid ei pea sel juhul olema X-tee liikmed.

Organisatsioonilised aspektid

 • Vahendaja peab avalikult deklareerima tingimused ja moodused, kuidas klientidele X-tee teenuse juurdepääs tagatakse - nn X-tee teenuste vahenduspoliitika. See peab sisaldama järgmist teavet :

  • millisel alusel vahendajale kliendid tekivad ja kuidas neid autenditakse ja autoriseeritakse,

  • kas ja kuidas talletatakse klientide autentimise ja autoriseerimise logi,

  • kas ja kuidas pääsevad kliendid ligi sõnumilogile.

 • Vahenduspoliitika ei pea olema iseseisev dokument. Vajalik teave võib sisalduda näiteks:

  • Infosüsteemi pidamise põhikirjas,

  • teenusena pakutava infosüsteemi kasutamise tüüptingimustes (EULA),

  • kliendilepingu tüüptingimused.

Tehnilised aspektid

Joonis 3.3 X-tee teenuse vahendamine. Skeemil on ühe ettevõtte infosüsteem, mis suhtleb vahendajaga interneti kaudu. Vahendaja töötleb ettevõttelt saadud andmeid ja kasutab nende põhjal X-tee teenuseid. Vahendaja võib ka ise osutada X-tee teenuseid, mille poole pöördumisel pöördub vahendaja omakorda ettevõtte infosüsteemi poole.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.