Skip to main content

Infosüsteemi üldkirjeldus

Infosüsteemi üldkirjelduse muutmiseks avaneb vorm, mille kaudu saab teha järgmisi muudatusi.

image-20240116-144618.png

Infosüsteemi nime ja lühinime on siin veel võimalik korrigeerida, samas tasub arvestada, et kuna lühinime kasutatakse näiteks URL-ides, siis võivad lühinime muutmise järel lakata töötamast lingid, mis varasemalt viitasid kirjeldatavale infosüsteemile. Seepärast võib olla otstarbekas kasutada niisugust URL-i, milles infosüsteemi lühinimi on asendatud konkreetse infosüsteemi UUID-ga (Universally unique identifier), näiteks RIHA kirjeldusele saab viidata universaalse lingiga https://www.riha.ee/Infosüsteemid/Vaata/f02f1ecd-9662-eedc-c9e2-d2cfd71a0606. Infosüsteemi UUID-d on võimalik vaadata infosüsteemi masinkirjeldusest, vt näiteks RIHA kirjeldust https://www.riha.ee/api/v1/systems/riha.

Kui RIHAs kirjeldatakse tarkvaralist lahendust, mida on võimalik kasutada andmekogu pidamiseks, siis liugurnupuga lisatakse infosüsteemile standardlahenduse tunnus. Rohkem saab standardlahendustest lugeda siit.

Infosüsteemi staatus võib omada väärtusi asutamisel, kasutusel või lõpetatud, andes nii informatsiooni süsteemi elutsükli kohta. Kui infosüsteemi staatuseks on märgitud kasutusel, tuleb lisada ka kasutusele võtmise kuupäev.

Infosüsteemi staatuseks märgitakse asutamisel, kui tegemist on uue, alles loomise etapis oleva lahendusega. Kui infosüsteemi arendusega ollakse jõudmas nii kaugele, et ollakse valmis seda kasutusele võtma, tuleb eelnevalt RIHAs taotleda kasutuselevõtmise kooskõlastus. Alles pärast seda, kui kasutuselevõtmine on kooskõlastatud, tohib hakata infosüsteemi kasutama.

NB! Staatuseks märgitakse alati süsteemi tegelik staatus. Nt kui infosüsteem on kasutusele võetud, kuid kasutuselevõtu kooskõlastus puudub, peab staatuseks märkima kasutusel.

Infosüsteemi arenduse staatus kirjeldab, kas infosüsteem on aktiivses arenduses (jah/ei). Aktiivses arenduses olevatele infosüsteemidele tulevad juurde lisandused ja muudatused, seetõttu võivad ka RIHA-s olevad andmed lähiajal muutuda. Infosüsteemi omanikuna tuleks jälgida, et arenduse staatuse märge oleks ajakohane, näiteks kui plaanitakse andmekoosseisu muutmist või tehakse muid täiendavaid arendustöid.

Infosüsteemi märksõnad võimaldavad saada kiiret ülevaadet, millisesse valdkonda infosüsteem kuulub või millist tüüpi infosüsteemiga on tegu, võimaldades sarnaseid infosüsteeme kiirelt märksõna alusel leida. Märksõnade lisamiseks tuleb iga märksõna sisestamise järel vajutada Enter-klahvi. Märksõna eemaldamiseks saab vajutada märksõna järel oleval ristiga nupul. Registreerides RIHAs infosüsteemi, mis ei vaja kooskõlastamist (asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud X-teega liidestamata infosüsteem) ning lisades sellele asjakohase märksõna asutusesiseseks kasutamiseks, siis pärast kasutamise staatuse lisamist märgitakse selline infosüsteem automaatselt registreerituks.

Infosüsteemi omanik (õiguslikus määratluses – vastutav töötleja, AvTS §434 lg 1) on määratletud automaatselt selle alusel, missuguse asutuse kirjeldaja rollis vastav infosüsteemi kirje RIHA-sse loodi. Kui infosüsteemi kirjeldajal on kirjeldamise õigus mitmes asutuses ning uue süsteemi kirjeldamist alustati ekslikult vale asutuse alt, siis omaniku muutmiseks (või üldse infosüsteemi kirjelduse kustutamiseks – juhul kui lisati juba uus kirjeldus õige asutuse alt) tuleb saata vabas vormis e-kiri RIA kasutajatoele. Infosüsteemi omanik hoolitseb selle eest, et infosüsteemi kirjeldus oleks RIHAs aja- ja asjakohane.

NB! Kui infosüsteemi omanik muutub, tuleb RIHAs omaniku vahetamiseks kirjutada RIA kasutajatoele.

Avalik kasutajaliidese väljale märgitakse viide andmekogu avalikule veebiliidesele või veebisait, millelt on võimalik andmekogu andmestikku kasutada.

X-tee staatus – võimaldab näidata, kas infosüsteem on või kavatsetakse liidestada X-teega. Kui infosüsteem on plaanis X-teega liidestada, tuleb vastav märge teha RIHA-s enne kooskõlastuse küsimist. Liidestatuse olemasolul märkida ka vastav kuupäev.

Andmete uuendamise kuupäev – fikseeritakse automaatselt. Näitab kuupäevaliselt, millal viimati infosüsteemi üldkirjeldust, andmeid, dokumente, õigusakte, turvalisuse infot, seoste andmeid või kontakte muudeti. Kui infosüsteemi on muudetud hiljuti, siis on suurem tõenäosus, et RIHAs olevad andmed on ajakohased. Samas tuleb arvestada, et uuendamise kuupäev muutub ka mistahes pisiuuenduse tegemisel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.