Skip to main content

X-tee kasutamisvõimaluste ja kulude ülevaade

Sellel leheküljel on esitatud ülevaade põhilistest X-tee kasutamise võimalustest ning nende võrdlus. Lisaks on kirjeldatud X-tee taristuga kaasnevad üldised kulud.

Iga X-tee kasutamise võimalust ja sellega kaasnevat kuluarvutust on täpsemalt kirjeldatud järgmistel rakendusjuhise lehekülgedel.

X-tee kasutamise võimalused

 Põhilisi võimalusi on neli: lihtliikmesus, majutatud turvaserver, teenuste vahendamine ja infosüsteem teenusena.

 Andmevahetuses võib olla kuni kolm poolt: ettevõte on X-tee teenuse lõpptarbija või osutaja; majutaja, vahendaja ja/või teenuse osutaja on pooled, kes kontrollivad mingit osa X-teega seotud taristust. Poolte ülesanded sõltuvad valitud X-tee kasutamisvõimalusest.


Lihtliikmesus

Majutatud turvaserver

Teenuste vahendamine

 Infosüsteem teenusena

Asutuse X-teega liitumine iseteeninduskeskkonnas

Ettevõte

Ettevõte

Vahendaja registreerib enda asutuse

Teenuse osutaja

Infosüsteemi arendus ja haldus

Ettevõte

Ettevõte

 Ettevõte ja
vahendaja

Teenuse osutaja

Turvaserveri paigaldus

Ettevõte

Majutaja

Vahendaja

Teenuse osutaja

X-tee teenuste arendus ja haldus

Ettevõte

Ettevõte

Vahendaja

Teenuse osutaja

Infosüsteemi registreerimine X-tee iseteeninduskeskkonnas

Ettevõte

Ettevõte

Vahendaja registreerib vahendava infosüsteemi

Teenuse osutaja

Andmete sisestus ja haldus

Ettevõte

Ettevõte

Ettevõte

 Ettevõte

Turvaserveri sertifikaadid (AUTH + SIGN)

Ettevõte

Majutaja

Vahendaja

Teenuse osutaja

Allkirjastamise vahend

Ettevõte

Majutaja

Vahendaja

Teenuse osutaja

OCSP teenus ja ajatempliteenus

Ettevõte

Majutaja

Vahendaja

Teenuse osutaja

 X-tee liikme kohustused

Ettevõte

Ettevõte

 Vahendaja

Teenuse osutaja

Tabel 3.1 Poolte ülesanded.

X-teega kaasnevad kulud

X-teega kaasnevad kulud võib üldistatult jagada kaheks:

  •  X-tee kasutamiseks vajaliku taristu loomine ja käigushoidmine;

  •  X-teega suhtleva infosüsteemi (sh X-tee teenuste) loomine, haldus ja käideldavuse tagamine.

Rakendusjuhises keskendume X-tee taristuga seotud kuludele. X-teega suhtleva infosüsteemi loomise ja haldamisega seotud kulud varieeruvad laialt ja ei ole seetõttu selles dokumentatsioonis kajastatud.

X-tee taristuga kaasnevad kulud

X-tee taristuga seotud kulud tulenevad suures osas X-tee turvanõuetest. Nende nõuetega tagatakse X-tee poolte autentimine ja sõnumivahetuse tõendusväärtus. Seetõttu on X-tee kaudu saadud andmeid võimalik usaldusväärselt kasutada otsustusprotsessides.

Taristuga kaasnevate kulude ülevaade on tabelis 3.2. Kulud on hinnangulised ja mõeldud eelkõige iseloomustama nende suurusjärke. Täpsed kulud sõltuvad konkreetsest teenuse osutajast ja teenuse kasutamise mahust.

Kuluallikas

Eesmärk

Hinnanguline kulu

Märkused

Ajatempli teenus

Tänu ajatempli teenuse kasutamisele on iga poole X-tee kasutuse logidel tõendusväärtus. See tähendab, et X-teega liidestunud ettevõttel on võimalik tõendada, millal ja milliseid andmed ning kellega ta vahetas.

430 € turvaserveri kohta aastas *

Turvaserver kasutab teenust 30 korda ööpäevas.

OCSP teenus

OCSP teenuse eesmärk on kinnitada, et ettevõtte X-tee sertifikaadid kehtivad. Teenus tagastab sertifikaadi kehtivuskinnituse, mis edastatakse teistele X-tee osapooltele. Tänu sellele on teisel poolel võimalik kontrollida, kas andmed tulid õigest allikast.

450 € sertifikaadi kohta aastas *


Suurema sertifikaatide arvu korral on hind sertifikaadi kohta tavaliselt madalam.

Turvaserver kasutab teenust 30 korda ööpäevas iga turvaserveris oleva sertifikaadi kohta, olenemata X-tee teenuste kasutamise sagedusest.

Sertifikaadid

X-teega on seotud kaht tüüpi sertifikaadid, mida kasutatakse osapoolte autentimiseks. Iga turvaserveri kohta on kasutusel üks AUTH-sertifikaat ja iga turvaserverit kasutava poole kohta on lisaks vajalik üks SIGN-sertifikaat.

AUTH 90 € aastas*

SIGN 150 € aastas*


Allkirjastamise vahend

Iga X-tee pool allkirjastab kõik väljasaadetavad sõnumid, kasutades AUTH-sertifikaati ja OCSP teenusega saadud kehtivuskinnitust. Allkirjastamine tagab, et igal X-tee kaudu edastataval sõnumil on tõendusväärtus.

75 € - 50 000 €

Allkirjastamise vahendid erinevad teineteisest põhiliselt allkirjastamise kiiruse poolest.

Turvaserveri paigaldus

X-tee kasutamine toimub ainult turvaserveri kaudu. X-tee tagab kahe turvaserveri vahelise suhtluse turvalisuse.

u 200 € turvaserveri kohta
(u 5 töötundi).

Turvaserveri paigaldus on ühekordne töö. Täpne hind oleneb tööjõu tunnihinnast.

Turvaserveri haldus

On vajalik tõrgeteta töö tagamiseks.

u 1500 € aastas turvaserveri kohta

(u 100 töötundi).

Täpne hind oleneb tööjõu tunnihinnast.

Tabel 3.2 Taristuga kaasnevate kulude ülevaade.

* Ajatempli teenust, OCSP teenust ja vastavaid sertifikaate hõlmab koondnimetus usaldusteenused.

Olenevalt sellest, milline X-tee kasutamise võimalus on valitud, võivad kulud jaotuda mitme ettevõtte vahel või juba sisalduda mõne ettevõtte pakutava teenuse hinnas. Täpsemat teavet on järgnevatel rakendusjuhise lehekülgedel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.